تبدیل اتصال رزوه به فیتینگ لوله آب جوی واتر مدل JW-1/4 بسته 10 عددی

تبدیل اتصال رزوه به فیتینگ لوله آب جوی واتر مدل JW-1/4 بسته 10 عددی

تبدیل اتصال رزوه به فیتینگ لوله آب جوی واتر مدل JW-1/4 بسته 10 عددی